Šiek tiek istorijos

Mokolų mokykla-darželis, kaip lopšelis darželis Nr. 13, buvo įkurta 1985 metais. 1993 metais vyko švietimo įstaigų pertvarka. Darželiuose trūko vaikų. Norint išlaikyti veikiančią įstaigą reikėjo ją reorganizuoti. 1993 metais lopšelis-darželis tapo Mokolų darželiu-pradine mokykla.

2005 metais dar kartą pakeistas darželio-mokyklos pavadinimas į Mokolų mokyklą-darželį.

Pirmuosius metus pradėjome nuo mokyklos-darželio augimo planavimo. 1993-1994 m. m. buvo sukomplektuotos 3 pirmosios klasės. Turėjome nustatyti, kokia įstaiga yra dabar ir planuoti, kokią mokyklą-darželį norime turėti. Kiekvienais metais klasių skaičius didėjo. Per dešimtmetį mokykla-darželis išaugo. Dabar yra 3 darželio grupės, 2 priešmokyklinio ugdymo grupės ir 8 pradinės klasės.

Atsižvelgiant į tėvų pageidavimus ir kuriant tinkamas ugdymui sąlygas į darželio grupes priimami vaikai nuo trijų metų, grupės komplektuojamos pagal vaikų amžių.

Sudarytos sąlygos vaikams ugdytis priešmokyklinio ugdymo grupėse. Sukomplektuotos 2 priešmokyklinės grupės.  Abi grupės dirba 10,5 valandos. Šiose grupėse dirba  pedagogai įgiję priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacinę kategoriją.

Mokykloje-darželyje vykdomas priešmokyklinių grupių ir pradinių klasių pedagogų bendradarbiavimas siekiant lengvesnio integravimosi į tolimesnį mokymosi procesą.

Pedagogai, planuodami ugdymo turinį, vadovaujasi Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis.

Mokykloje-darželyje tenkinamas specialiųjų poreikių vaikų ugdymas. Suteikiama parama kalbos ir komunikacijos problemų turintiems vaikams. Mokykloje-darželyje šiems vaikams pagalbą teikia logopedė, socialinė pedagogė.  Sėkmingai savo darbą atlieka vaiko gerovės  komisija. Ji aptaria specialiųjų poreikių vaikų ugdymo(si) problemas, vaikai, kuriems reikalinga speciali pagalba, siunčiami į PPT ir atsižvelgiant į išvadas koreguojamos programos, parenkami efektyvūs mokymo metodai.

Neformaliojo ugdymo veikla mokykloje-darželyje planuojama orientuojantis į veiklos prioritetus, moksleivių, tėvų ir mokytojų nuomonę. Daugiausia neformaliojo  ugdymo valandų skirta meninei veiklai (choro studijai, liaudies dainos studijai „Žiedelis“, ritminiams šokiams). Tačiau moksleiviai noriai dalyvauja ir sporto, menų bei aplinkosaugos būreliuose, studijose.

Mokykloje-darželyje veikia 4 pailgintos dienos grupės mokiniams užsiimti veikla po pamokų, paruošti pamokas, ilsėtis. Tėveliai noriai palieka vaikus mokykloje-darželyje žinodami, kad jų atžalos bus saugūs, sotūs ir užimti.  

Pedagogai dirba kūrybiškai, aktyvina vaikus dalyvauti konkursuose, olimpiadose, džiaugiasi jų laimėjimais respublikoje, mieste, įstaigoje.

Baigę pradinę mokyklą, mokiniai dažnai aplanko buvusius mokytojus, klasę.  Mokykloje- darželyje jie visada laukiami, išklausomi.

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis “Ąžuoliukas”

 .