Specialistų teikiamos paslaugos

LOPŠELIO-DARŽELIO SPECIALISTAI, TEIKIANTYS PAGALBĄ

 

Lopšelyje-darželyje dirba logopedė 1,5 pareigybės sk. krūviu:

   Įvertina ugdytinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus , specialiuosius ugdymosi poreikius.

   Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams,  turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų: sąrašą ugdytinių, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę(logopedo) pagalbą, suderina su lopšelį-darželį aptarnaujančia pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti lopšelio-darželio vadovui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia     lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijai.

   Logopedas sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių ugdytinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą.

Šalina specialiųjų poreikių ugdytinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.

 

Socialinis pedagogas dirba 1 pareigybės sk.krūviu:

įvertina vaiko socialines problemas ir poreikius;

pasirenka efektyvius darbo metodus;

planuoja ir dalyvauja  socialinės pagalbos teikimo vaikui procese;

kiekvienam vaikui, su kuriuo dirba socialinis pedagogas, užveda  bylą ir laiko joje informaciją apie vaiko socialinę situaciją bei teikiamos pagalbos procesą;

informuoja švietimo įstaigos administraciją, pedagogus, kitus specialistus apie probleminę situaciją, nepažeidžiant konfidencialumo;

atsako už darbe naudojamų metodų pasirinkimą ir korektišką jų panaudojimą;

konsultuoja      koleges  ir prireikus siunčia  vaiką pas kitus specialistus.

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis “Ąžuoliukas”

 .