Misija

  • Užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį vystymąsi pagal amžiaus ypatumus, dėti pagrindus humaniškam, demokratiškam ugdymui.

  • Tobulinti pedagoginį meistriškumą, ruošiant pranešimus visuomenei, į pedagoginį procesą įjungiant tėvus.

  • Sudaryti sąlygas ugdytiniams įgyti gebėjimą suprasti save bei kitus, savo vietą bendruomenėje, bendraamžių grupėje, gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, rinkti žinias iš informacinių šaltinių, priimti ir suvokti naują informaciją, panaudoti turimas žinias ir patirtį.

Vizija

Atviras naujovėms, lankstus, demokratiškas, nuolat besikeičiantis, naujausius pedagogikos pasiekimus propaguojantis lopšelio-darželio bendruomenės centras, teikiantis kokybiškas, šiuolaikines, visuomenės poreikius atitinkančias ugdymo paslaugas.

Strateginiai tikslai

  1. Telkti lopšelio-darželio bendruomenę, ugdymo kokybės ir efektyvumo gerinimui.

  2. Kurti saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką.

  3. Plėtoti realias galimybes nuolat kelti kvalifikaciją, įgyti naujų kompetencijų veikti, remiantis aukštos darbo kokybės ir profesionalumo principais.

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis “Ąžuoliukas”

 .