Gamtos technologijų priemonės

Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ edukacinė aplinka pasipildė priemonėmis, skirtomis gamtamoksliam ugdymui. Priemonių komplektas, jau įgavęs „Gamtos ir tecnologijų“ kabineto pavadinimą, kuris sudarytas iš įvairiausių priemonių: nuo įprastų laboratorinių indų, gamtos tyrinėjimo, pažinimo mokymo priemonių iki šviesinio ir rankinio skaitmeninio mikroskopų bei rinkinių mechanikos bandymams atlikti. Šių priemonių dėka siekiama padidinti vaikų ugdymo kokybę ir pasiekimus, modernizuojant  gamtos, tiriamosios bei praktinės veiklos aplinką, patį ugdymo(si) procesą. Tikimasi, kad tai paskatins susidomėjimą gamtos pažinimu.

Priešmokyklino ugdymo mokytoja-metodininkė  Asta Paulevičienė


Ikimokyklinis ugdymas


Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Mokolų mokyklos-darželio sukurta ikimokyklinio ugdymo programa. Ugdomoji veikla grupėse planuojama pagal kompetencijas ir vaikų pasiūlytas idėjas:

    Sveikatos stiprinimo ir saugojimo kompetencija-saugiai jaustis aplinkoje, aktyviai judėti, sveikai gyventi.
    Socialinė kompetencija- pasitikėti savo jėgomis, būti palankiam aplinkiniams, tikėti jais.
    Komunikavimo kompetencija- tenkinti poreikį bendrauti, įsiklausyti, išgirsti.
    Pažinimo kompetencija-pažinti save ir kitus žmones, kaip bendravimo partnerius, tyrinėti supančią aplinką, gamtą.
    Meninė kompetencija-tenkinti saviraiškos ir kūrybinius poreikius, patirti estetinius išgyvenimus, įgyti meninės veiklos įgūdžių.

Pagrindinė veikla grupėse - žaidimas.
Pagrindinis ugdymo metodas – kūrybinis, praktinis, vaizdinis ir žaidybinis.Ikimokyklinio ugdymo grupė „Kiškučiai“

Vaikams suteikiama veiklos pasirinkimo laisvė, daugiausia dėmesio skiriama ne rezultatui, bet ugdymo procesui. Auklėtojų nuomone, labai svarbūs vaikų tarpusavio santykiai. Vaikai įtraukiami į žaidimų pasaulį, kuriame jie mokosi bendrauti, bendradarbiauti, nesipykti. Ypatingas dėmesys skiriamas vaikų meninei raiškai. Tai vaiko įspūdžių, išgyvenimų, supratimų, emocijų, jausmų, patirties reiškimas ir vaizdavimas meninės raiškos būdais ir priemonėmis: veiksmu, judesiu, žodžiu, balso intonacija, spalva, linija, forma ir kt. Šio amžiaus vaikams svarbu, kad kiekviena diena darželyje teiktų pažinimo džiaugsmą, turtintų dvasinį pasaulį, žadintų teigiamas emocijas. Didelį dėmesį skiriame vaikų kalbos ugdymui, sveikatingumo ugdymui, džiugiems vaiko atradimams ir spontaniškai kūrybai. Grupės ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo programa.

Ugdymo prioritetai:

Ugdyti vaikų kalbą, pažintinius gebėjimus. Skatinti savarankiškumą, savisaugą, savitvarką. Užtikrinti ugdymo turinio įvairovę. Kurti sveikatą stiprinančią ir ugdančią aplinką. Plėtoti darželio ir šeimos partnerystę.

Grupės auklėtojos:

Roma Kavaliauskienė – vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja        

Rasutė Plečkaitienė – vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Albina Kiškienė – auklėtojos padėjėjaIkimokyklinio ugdymo grupė „ Kačiukai“

Svarbiausias ugdymo principas - saugus, laisvas, pasitikintis savimi, iniciatyvus, kūrybingas, atsakingas vaikas, atviras tautinėms vertybėms.

Kuo mes esame saviti - ugdome vaikus gimtąja lietuvių kalba bei laviname vaikų lietuvių kalbos gebėjimus .

Mūsų didžiausia vertybė - vaikas, vaiko kultūra, vaiko poreikių tenkinimas.

Grupės ugdymo kryptis - kalbos ir komunikavimo skatinimas.

Išlaikome ir puoselėjame sukurtas tradicijas, kuriame naujas. Esame atviri, savikritiški, nuolat besimokantys, įgyvendinantys naujus sumanymus ir projektus. Skiriame ypatingą dėmesį aplinkai: kuriame šiuolaikišką, atitinkančią vaikų amžių aplinką. Atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, siekiame padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.

Šio amžiaus vaikų socialiniai ir savarankiškumo įgūdžiai jau susiformavę. Dauguma vaikų domisi įvairia veikla: mėgsta vartyti knygeles, klausytis pasakų, užsiimti veikla kampeliuose, žaisti muzikinius ir judriuosius žaidimus. Grupėje sudarytos visos sąlygos linksmai žaisti, ugdytis.  Grupės ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo programa su priemonių komplektu PI-KA. Vaikai linksmai mokosi su šių priemonių komplekto herojais : peliuku PI ir briedžiuku KA. Įvairiais būdais lavinama kalba , matematiniai įgūdžiai, smulkioji motorika, suvokimas, kūrybiškumas.

Ugdymo prioritetai: ugdyti vaikų socialinius gebėjimus sudarant sąlygas vaikams bendrauti.

Ugdyti pažintinius gebėjimus, skatinant vaikus tyrinėti supančią aplinką, eksperimentuoti stebint pasirinktus daiktus ir reiškinius. Plėtoti komunikavimo gebėjimus skatinant vaikus reikšti mintis, išsakyti nuomonę, klausytis pasakų, atpasakoti.

Grupės auklėtojos:

Violeta Kriščiūnienė – vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja                                         

Jūratė Paitian – vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Daiva Juozulynienė – auklėtojos padėjėjaIkimokyklinio ugdymo grupė „ Meškiukai“

Siekiame kurti saugią ir funkcionalią ugdymo (si) aplinką grupėje, kuri skatintų vaiko aktyvumą, kūrybiškumą. Ugdomajame procese atsižvelgiame į individualias ugdytinių savybes, pomėgius, gebėjimus, šeimos tradicijas. Atsižvelgiant į vaikų amžių ir turimus įgūdžius,  prioritetus  skiriame socialinės, komunikavimo kompetencijos ugdymui. Stengiamės glaudžiai bendrauti ir bendradarbiauti su ugdytinių tėveliais. Grupėje sudarytos galimybės vaikams tyrinėti, atrasti ir pažinti juos supantį pasaulį, bendrauti su bendraamžiais bei suaugusiais. Ugdymo procese vadovaujamės įstaigos parengta „ Ikimokyklinio ugdymo programa“ bei kitais ikimokyklini ugdymą reglamentuojančiais dokumentais.

Ugdymo prioritetai: ugdyti vaikų socialinius ir pažintinius gebėjimus, sudarant sąlygas bendrauti, sutarti. Plėtoti komunikavimo gebėjimus, skatinant vaikus reikšti mintis, klausytis įvairių tekstų, ugdyti savarankiškumą.

Grupės auklėtojos:

Rima Paškevičienė – vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja                                         

Jūratė Kuncevičienė – vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Alė Jasaitienė – auklėtojos padėjėjaAnkstyvojo amžiaus grupė „Žirniukai“

 Grupės prioritetas - socialinių įgūdžių ugdymas

Tai ankstyvojo amžiaus grupės vaikučiai (1,5-3 m.) yra pereinamasis laikotarpis iš namų į kitą aplinką. Čia vaikai pirmą kartą patenka į bendraamžių grupę, mokosi bendrauti su kitais vaikais, pedagogais ir kitais šalia esančiais žmonėmis. „Žirniukų“ grupėje pirmiausia dėmesys skiriamas vaikučių globai, priežiūrai, gerai savijautai. Kiek vėliau atkreipiamas dėmesys į vaikų savarankiškumą bei kitų kompetencijų gebėjimus. Grupės aplinka skatina vaikus kūrybiškai veikti, žaisti, bendrauti pasirenkant sau draugus. Vaikai ugdomi pagal mokyklos-darželio pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą. Daug dėmesio skiriama individualiam bendravimui su vaiku, teigiamų emocijų palaikymui, vaiko socialiniam vystymui. Grupėje puoselėjamas vaiko individualumas, savitumas, kūrybiškumas bei pasitikėjimas savimi, kuris garantuoja vaikų poreikių tenkinimą ir jų kompetencijų ugdymą.

Grupės auklėtojos:

Roma Bendaravičienė – vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Irena Liaukuvienė – ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Irena Klimakienė – auklėtojos padėjėjaPriešmokyklinis ugdymas


Priešmokyklinio ugdymo grupės trukmė - vieneri metai. 
Priešmokyklinis ugdymas teikiamas pagal bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, vaikų pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo standartu.

Visi vaikai, lankę priešmokyklines grupes turi galimybę rinktis pradinį ugdymą Mokolų mokykloje-darželyje.


Mišri ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupė

„Kodėlčiukai“

Ugdomoji veikla vyksta per vaidinimą, teatrą. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programai įgyvendinti, vaikų veiklai organizuoti naudojame OPA PA bei PI KA priemonių komplektus. Grupės patalpose smagu žaisti, mokytis, vaidinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikams nuo 4 iki 6 metų amžiaus. Remiantis vaiko poreikiu kurti, vaidinti, tobulinti saviraišką, kalbą, per žaidimus, įvairius vaidinimus, pasakas mes integruojame kalbą  mūsų kasdieninėje veikloje. Mes siekiame, kad įgytos gimtosios kalbos, pažinimo ir kitų kompetencijų žinios būtų stabilus pagrindas geresnei ir perspektyvesnei vaikų ateičiai. Kiekvienas vaikas skiriasi savo charakteriu, temperamentu, fizinėmis bei psichinėmis savybėmis ir galimybėmis. Todėl grupėje (ypač mišraus amžiaus) vaikai turi galimybę  pagal amžių, pomėgius ir poreikius rinktis erdvę savo veiklai. Visa ugdomoji veikla modeliuojama taip, kad ji skatintų kurti ir veikti. Mūsų grupės tikslas yra pasirūpinti  vaiko įdomiu ugdymu saugioje, pažintinius ir kūrybinius vaiko gebėjimus puoselėjančioje aplinkoje.

Grupės auklėtojos:

Virginija Vasiliauskienė - priešmokyklinio ugdymo pedagogė - metodininkė

Genė Seliokienė - priešmokyklinio ugdymo pedagogė – metodininkė

 Laima Staskevičienė – auklėtojos padėjėja


Priešmokyklinio ugdymo grupė " Smalsučiai" grupė

Šešiamečiai mokosi visur ir visada. Dirbame pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Programai įgyvendint, ruošiant priešmokyklinio amžiaus vaikus pirmai klasei, naudojame OPA PA priemonių komplektą, dalyvaujame VŠĮ "Vaiko labui" socialinių įgūdžių ugdymo programoje "Zipio draugai".  Ugdymo ir ugdymosi veikla vaikams organizuojama įdomi, aktuali ir prasminga, palaikanti ir stiprinanti jų mokymosi motyvaciją, padedanti įvaldyti įvairias mokymo ir mokymosi strategijas. Dalyvaujame ne tik mūsų miesto, bet ir respublikinėse organizuojamose piešinių parodose, kuriose vaikai laimi prizines vietas, konferencijoje. "Smalsučių" grupės vaikai lanko anglų kalbos pamokėles, dailės užsiėmimus, Saugaus eismo akademijoje pamokėles.  Pedagogė Neringa Akelaitienė grupės vaikus moko šokio judesio. Sportinės veiklos, kartu su profesionaliais treneriais (regbio, krepšinio), mažojo futboliuko moko pedagogė Asta Paulevičienė. Naudojamės Eduka elektroniniu dienynu, kur grupės tėveliai randa svarbią informaciją apie savaitės gvildenamą temą, savo vaikus, jų pasiekimus, aktualią informaciją.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, mokytoja metodininkė Neringa Akelaitienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Asta Paulevičienė

Auklėtojos padėjėja Daiva Matulevičiūtė

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis “Ąžuoliukas”

 .