Priešmokyklinio ugdymo grupė„Kodėlčiukai“

Ugdomoji veikla vyksta per vaidinimą, teatrą, žaidimą bei potyrius (bandymai, eksperimentai, ekskursijos, edukacinė veikla).Priešmokyklinio ugdymo programai įgyvendinti, vaikų veiklai organizuoti naudojame „OPA- PA“mokymosi priemonių komplektus. Grupės patalpose smagu žaisti, mokytis, vaidinti . Remiantis vaiko poreikiu kurti, vaidinti, tobulinti saviraišką, kalbą, per žaidimus, įvairius vaidinimus, pasakas mes integruojame kalbą  mūsų kasdieninėje veikloje. Siekiame, kad įgytos gimtosios kalbos, pažinimo ir kitų kompetencijų žinios būtų stabilus pagrindas geresnei ir perspektyvesnei vaikų ateičiai. Kiekvienas vaikas skiriasi savo charakteriu, temperamentu, fizinėmis bei psichinėmis savybėmis ir galimybėmis. Todėl grupėje vaikai turi galimybę  pagal amžių, pomėgius ir poreikius rinktis erdvę savo veiklai. Visa ugdomoji veikla modeliuojama taip, kad ji skatintų kurti ir veikti. Mūsų grupės tikslas yra pasirūpinti  vaiko įdomiu ugdymu saugioje, pažintinius ir kūrybinius vaiko gebėjimus puoselėjančioje aplinkoje.Dalyvaujame VŠĮ "Vaiko labui" socialinių įgūdžių ugdymo programoje "Zipio draugai" . Vaikams sudarytos visos sąlygos ir galimybės lankyti būrelius: tai -anglų kalbos pamokėles, dailės būrelis, regbio bei krepšinio treniruotės,  šokio judesio studija, popchoras „Kotita“

Naudojamės elektroniniu dienynu "Mano dienynas", kur grupės tėveliai randa svarbią informaciją apie savo vaikus, jų pasiekimus, aktualią informaciją.

 

Grupėje vaikučiais rūpinasi, ugdo, moko , žaidžia ir dirba su jais komanda:

 

    Virginija Vasiliauskienė - mokytoja – metodininkė

    Gitana Drakšienė- mokytoja

    Laima Staskevičienė – mokytojo  padėjėja

Priešmokyklinio ugdymo grupė - "Smalsučiai"

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai mokosi visur ir visada. Dirbame pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Programai įgyvendinti, ruošiant priešmokyklinio amžiaus vaikus pirmai klasei, naudojame OPA PA priemonių komplektą, dalyvaujame VŠĮ "Vaiko labui" socialinių įgūdžių ugdymo programoje "Zipio draugai".  Ugdymo ir ugdymosi veikla vaikams organizuojama įdomi, aktuali ir prasminga, palaikanti ir stiprinanti jų mokymosi motyvaciją, padedanti įvaldyti įvairias mokymo ir mokymosi strategijas. Dalyvaujame ne tik lopšelio-darželio "Ąžuoliukas" organizuojamuose renginiuose, bet ir Marijampolės miesto bei respublikiniuose konkursuose ir parodose, kuriose vaikai laimi prizines vietas. "Smalsučių" grupės vaikai lanko anglų kalbos pamokėles, dailės užsiėmimus, regbio bei krepšinio užsiėmimus. Pedagogė Neringa Akelaitienė grupės vaikus moko šokio judesio. Sportinės veiklos, kartu su profesionaliais treneriais (regbio, krepšinio), mažojo futboliuko moko pedagogė Asta Paulevičienė. Naudojamės elektroniniu dienynu "Mano dienynas", kur grupės tėveliai randa svarbią informaciją apie savaitės gvildenamą temą, savo vaikus, jų pasiekimus, aktualią informaciją.

                         Mokytoja metodininkė Neringa Akelaitienė

                         Mokytoja metodininkė Asta Paulevičienė

                         Mokytojo  padėjėja Daiva Matulevičiūtė


Marijampolės vaikų lopšelis-darželis “Ąžuoliukas”

 .