LOGOPEDAS 

 

Teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

Logopedinio darbo tikslas  – nustatyti kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus bei  juos šalinti kiekvienam vaikui individualiai pritaikant korekcijos metodus ir būdus.

Logopedas organizuoja individualius, pogrupinius, grupinius  tarties, foneminės klausos lavinimo, žodyno plėtimo, gramatinės kalbos sandaros bei rišliosios kalbos lavinimo užsiėmimus.

Logopedas individualiai konsultuoja vaikų tėvus bei mokytojus kalbos ugdymo klausimais, vertina vaikų pasiekimus, moko tėvus tęsti korekcinę veiklą namuose, skatina juos dalyvauti užsiėmimuose.

 

Darbo laikas:

pirmadienis – penktadienis800 – 1310

 

Logopedė Aušra Šmulkštienė

tel. (8 343) 58470

 

SOCIALINIS PEDAGOGAS

 

Socialinio pedagogo darbo tikslas - rūpintis ugdytinių socialine gerove, teikti socialinę-pedagoginę pagalbą lopšelio-darželio bendruomenės nariams ir užtikrinti sėkmingą ugdymosi procesą, šalinant priežastis, kurios trukdo ugdymo(-si) procesui, pozityviai socializacijai šeimoje bei lopšelyje-darželyje.

Pagrindinės veiklos kryptys:

1. Individualus ir grupinis darbas su ugdytiniais;

2. Darbas su ugdytinių tėvais (globėjais);

3. Individualaus darbo ir komandinės veiklos lopšelyje-darželyje organizavimas;

4. Prevencinės, projektinės veiklos organizavimas;

5. Tarpinstitucinis bendravimas ir bendradarbiavimas;

6. Tiriamoji-šviečiamoji veikla;

7. Kvalifikacijos kėlimas.

 

Darbo laikas:

pirmadienis – penktadienis 700-1412

 

Socialinė pedagogė Giedrė Karčiauskienė

tel. (8 343) 58470

 

PSICHOLOGAS

 

Psichologas vykdo tokias funkcijas:

1. Vertina ugdytinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programas;

2. Bendradarbiauja su grupių mokytojais, logopedu, socialiniu pedagogu, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;

3. Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius ugdytinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;

4. Rengia individualias rekomendacijas ugdytinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti ir jas teikia  PPT tarnybai;

5. Šviečia lopšelio - darželio  bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

6. Atlieka įstaigai aktualius  psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į lopšelio-darželio bendruomenės poreikius.

 

Darbo laikas:

Pirmadienis – 1400-1800

Antradienis – 800-1200

Ketvirtadienis - 800-1200

 

Psichologė – Rima Klasavičienė

tel. (8 343) 58470

 

 

 .