VYKDOMOS PROGRAMOS

1. Ankstyvasis ugdymas

Skiriamas vaikams nuo 1,5 metų iki 3 metų. Vaiko raida iki 3 metų labai sparti, intensyvi, netolygi, todėl atsižvelgiama vaiko vystymosi dėsningumus, siekiant mažyliams sudaryti optimalias ugdymosi sąlygas ir patenkinti svarbiausius vaiko poreikius: emocinius, pažinimo, žaidimo ir judėjimo. Nuo pirmų vaiko atėjimo į darželį dienų jis ugdomas kryptingai, sistemingai, taikant įvairius ugdymo metodus, atsižvelgiant į vaiko individualius poreikius, gebėjimus, tenkinant vaikų saviraišką, tėvų pageidavimus.

Rekomenduojama literatūra:  Ankstyvojo ugdymo vadovas

 

 

2. Ikimokyklinis ugdymas

Tikslas: atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiaisiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, Keturmečių ugdymui naudojamas ugdymo(si) komplektas YGA GA, parengtas pagal Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro parengtą ir išleistą Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą (2014) ir Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas (2015)

Penkiamečių ugdymui naudojamas ugdymo(si) priemonių komplektas OPA PA draugai PI KA, parengtas pagal Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą (2014) ir Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas (2015).

               Ikimokyklinio ugdymo programa.

               Ikimokyklinio ugdymo programos pakeitimai.

 

 

3. Priešmokyklinis ugdymas

Tikslas: laiduoti vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje

• Priešmokyklinis ugdymas skirtas vaikams nuo 6 metų padėti subręsti mokyklai.
• Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas 5 metų vaikams tėvų sprendimu, pateikus prašymą.
• Priešmokyklinio ugdymo trukmė- vieneri metai.
• Priešmokykliniu ugdymu siekiama padėti vaikui įgyti kasdieniniam gyvenimui bei sėkmingam ugdymui(si) mokykloje būtinų kompetencijų.
• Tėvams (globėjams) pasirašius sutartį, vaikui priešmokyklinio ugdymo grupės lankymas yra privalomas.

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa. Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui naudojamas OPA PA priešmokyklinio ugdymo(si) komplektas, parengtas remiantis Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa. Dirbant su šiuo komplektu, visos vaiko gyvenimui ir ugdymui(si) būtinos kompetencijos ugdomos integraliai visos vaiko veiklos metu.      

               Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas.

 Lopšelyje-darželyje priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal šias programas:
• Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa;
• Tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių programa ,,Zipio draugai‘‘;

• Alkoholio, tabako ir kitų psichikų veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa.
Pasirinktos ugdymo programos tenkina tėvų lūkesčius ir poreikius, garantuoja vaiko ugdymo(si) šeimoje ir darželyje darną. 

 

 

4. Prevencinio ugdymo programa „Aš saugus, kai žinau...“

Tikslas: užtikrinti vaikų saugumą bendradarbiaujant su tėvais, pedagogais, ugdant socialines kompetencijas.

                          

               Prevencijos programa ,, Aš saugus, kai žinau..."

 

         

 

5. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas

Specialiųjų poreikių vaikas – tai vaikas, kuris dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų gali ribotai dalyvauti ugdyme ir visuomenės gyvenime. Ugdymosi sunkumų gali kilti dėl sutrikusio intelekto, klausos, regos, fizinių, emocijų ir elgesio, specifinių pažinimo ar kitų vaiko raidos sutrikimų.

 

Lopšelyje-darželyje integruotai ugdomi vaikai, turintys kalbėjimo ir kalbos sutrikimus. Jiems kvalifikuotą pagalbą teikia logopedas.

 

Specialiųjų poreikių turinčių vaikų integravimas suteikia jiems galimybę įgyti bendravimo su kitais vaikais įgūdžių. Dalyvaudami bendroje veikloje su sveikaisiais, specialiųjų poreikių vaikai pradeda geriau save vertinti. Tyrimai rodo, kad specialiųjų poreikių turintys žmonės, kurie vaikystėje ugdomi kartu su sveikais savo bendraamžiais, užaugę sėkmingiau integruojasi į bendruomenę. Šeimos, kurių specialiųjų poreikių turintys vaikai sėkmingai integruoti į bendrojo ugdymo grupes, nesijaučia vienišos. Jos bendrauja su kitomis šeimomis, tampa lygiateisėmis pedagogų ir specialistų partnerėmis, planuojant vaikų ugdymo procesą, gali pačios dalyvauti savo vaikų ugdymo procese.


 

SOCIALINIO-EMOCINIO UGDYMO PROGRAMA KIMOCHIS

 

Lopšelyje-darželyje vykdome socialinio-emocinio ugdymo programąKimochis, kurią integruojame į ikimokyklinio ugdymo programą.  Kimochiai yra puikus būdas mokyti vaikus apie jų jausmus: mokyti vaikus juos įvardinti, paaiškinti tai, ką jaučia. Kimochiai padeda aptarti ne tik tai, ką vaikas jaučia šią akimirką, bet ir tai, kas įvyko namuose, gatvėje, parduotuvėje, žiūrėtame filmuke ir pan.

         Kimochiai moko savikontrolės, apie tinkamai parinktą balso toną, apie kūno kalbą, apie tinkamai parinktus gražius žodžius ;  kad linksma yra tada, kai linksma visiems (dėl to reikia taip elgtis, kad būtų linksma visiems); kad drąsa yra, kai bijai, tačiau pasielgi teisingai;  kad visi galime užsiauginti sparnus; moko didžiuotis savimi ir kitais.

Socialinę-emocinę programą Kimochiai vykdo socialinė pedagogė Giedrė Karčiauskienė ir ikimokyklinės grupės mokytoja Gitana Drakšienė.

      


 

 

 

 

 

   

 .