LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS

Lopšelio-darželio veiklos įsivertinimą įstaigoje koordinuoja direktoriaus įsakymu patvirtinta Marijampolės lopšelio-darželio “Ąžuoliukas” veiklos kokybės įsivertinimo grupė.

Atlikdami platųjį įsivertinimą įstaigos mokytojai analizuoja visas įstaigos veiklos sritis ir rodiklius, vertina kiekvieną pagalbinį rodiklį keturiais lygiais: 4 – labai gerai; 3 – gerai; 2 – patenkinamai; 1 – nepatenkinamai.

Veiklos kokybės įsivertinimo sprendimai grindžiami surinktais, realią lopšelio-darželio situaciją iliustruojančiais, duomenimis ir informacija.

Apžvelgus įstaigos situaciją, išsiaiškinami privalumai ir probleminiai (mažiausiai įvertinti) pagalbiniai rodikliai.Pasirenkama vienas ar keli rodikliai  giluminei  analizei.

 

Platusis veiklos įsivertinimas 2020 m.

 

5 aukščiausios vertės  veiklos rodikliai: 5 žemiausios vertės šie veiklos rodikliai:
Veiklos rodiklis – Asmenybės tapsmas
 3.3.4. Atskaitomybė – 3,9
Veiklos rodiklis – Asmenybės tapsmas
1.1.3. Gyvenimo planavimas -2,6
Veiklos rodiklis- Ugdymo planai ir tvarkaraščiai
5.5.2.Tvarkaraščių patogumas     mokiniams – 3,8
Veiklos rodiklis – Asmenybės tapsmas.
1.1.1. Savivoka, savivertė – 2,9  
Veiklos rodiklis – Orientavimasis į mokinių poreikius
6.6.2. Pagalba mokiniui - 3,8
Veiklos rodiklis – Asmenybės tapsmas
1.1.2. Socialumas – 3,0  
Veiklos rodiklis – Ugdymo(si) tikslai
4.4.1. Pagrįstumas ir sąryšingumas -3,8
Veiklos rodiklis – Mokinio pasiekimai ir pažanga.
2.2.2. Visabyškumas – 3,2
Veiklos rodiklis – Ugdymas lopšelio-darželio gyvenimu
10.10.1.Santykiai ir mokinių savijauta -3,7
Veiklos rodiklis – Mokymasis ne mokykloje
16.16.2.Lopšelio-darželio teritorijos naudojimas ugdymui – 3,2

 

2020 m. Giluminiam lopšelio-darželio veiklos įsivertinimui pasirinkta:

1. tema – Asmenybės tapsmas

1.1.2. pagalbinis rodiklis – Socialumas.Lopšelio-darželio vaikai nori ir moka bendrauti, bendradarbiauti, dalyvauti bendrose veiklose, prisiimti atsakomybę, konstruktyviai spręsti konfliktus. Jie pripažįsta kitų teisę būti kitokiems nei jie yra, gerbia kitą asmenį ir yra geranoriški. Vaikams rūpi jų aplinkos, bendruomenės, šalie gerovė ir jie prisideda ją kuriant.

  2021 m. lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas" veiklos kokybės įsivertinimo planas.

 

 

 

 

           

 .